Νικοτιναμίδιο Μονονουκλεοτίδιο (NMN): Οφέλη, Δοσολογία, Συμπλήρωμα, Έρευνα